Previous Next
Прегледај ги сите огласи
Previous Next
Прегледај ги сите огласи

Посебен фонд за инвалидни лица за 2023 Година

Детали

Пазар на труд


Анализа на слободни работни места по центри за вработување, дејност на фирмите и најбарани 25 занимања

Повеќе


Анализа на бројот на невработени лица по центри за вработување, полова структура и образование

Повеќе


Анкета за потреба од вештини на пазарот на трудот.

Повеќе

ОПЕРАТИВЕН ПЛАН 2022

за активни програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот за 2022

Оперативен план