Скопје, 15.09.2020 година

ДИСПЕНЗИРАНИ КАНЦЕЛАРИИ НА ЦЕНТАРОТ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА ГРАД СКОПЈЕ
повеќе...

Контакти

Телефон: (+389 2) 3111-850 (за Центар за вработување на град Скопје - 31 38 434) 

Факс: (+389 2) 3111-856
Адреса: Васил Ѓоргов 43, 1000 Скопје, Република Северна Македонија
Електронска пошта: info@av.gov.mk

Контактите на вработените во Централната служба може да ги преземете тука.

Агенцијата за вработување има 30 подрачни единици - Центри за вработување.

Список на Раководители на Центрите за вработување може да преземете тука.

Контактите на вработените во Центарот за вработување Скопје може да ги преземете тука.

Список на вработени во АВРСМ може да преземете тука.

Список на лицa за комуникација со цел укажување на помош на граѓани кои што имаат одреден вид и степен на попреченост може да преземете тука.