X измена на Правилникот за систематизација бр.02-696-5 oд 24.02.2022

IX измена на Правилникот за систематизација бр.02-3112-1 oд 28.12.2021

VIII измена на Правилникoт за систематизација бр.02-2794 од 19.11.2021

Правилник за начинот на користење и одржување на службените возила сопственост на АВРСМ бр. 02 - 2653/ 4 од 01.11.2021 година

      -Прилози на Правилникот за начинот на користење и одржување на службените возила сопственост на АВРСМ

Правилник за користење на средствата за репрезентација на АВРСМ бр. 02-2653/3 од 01.11.2021 година

VII измена на правилникот за систематизација бр.02-2044/1 од 30.07.2021

VI измена на правилникот за систематизација бр.02-1926/1 од 14.07.2021

V измена на Правилникот за систематизација бр.02-1361-1 од 29.04.2021

IV измена на Правилник за систематизација бр.02-763-1 од 01.03.2021

III Измена на Правилник за систематизација бр.02-835-3 од 05.03.2021

II Измена на Правилник за систематизација бр. 02-268/1 од 27.01.2021

I Измена на Правилник за систематизација бр.02- 3769/9 од 25.12.2020

Правилник за систематизација на работните места во Агенцијата за вработување на Република Северна Македонија бр.02-2987 од 09.10.2020 година 

Интерна процедура за спроведување на постапки за јавни набавки и реализација на договорите за јавни набавки

Правилник за измена и дополнување на правилникот за внатрешна организација на Агенцијата за вработување на Република Северна Македонија 

Правилник за внатрешна организација на Агенцијата за вработување на Република Македонија

Правилник за дополнување на Правилникот за внатрешна организација на Агенцијата за вработување на Република Македонија

Правилник за измена и дополнување на Правилникот за внатрешна организација на Агенцијата за вработување на Република Северна Македонија

Правилник за систематизација на работните места во Агенцијата за вработување на Република Македонија

Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за систематизација на работните места во Агенцијата за вработување на Република Македонија

Правилник за изменување на Правилникот за систематизација на работните места во Агенцијата за вработување на Република Македонија

Правилник за изменување на Правилникот за систематизација на работните места во Агенцијата за вработување на Република Македонија

Правилник за изменување на Правилникот за систематизација на работните места во Агенцијата за вработување на Република Македонија

Правилникот за  водење на евиденциите во областа на трудот

Правилник за формата, содржината и начинотот на водењето на регистрите

Правилник за изменување и дополнување на правилникот за формата, содржината и начинот на водењето на регистрите

Правилник за изменување на правилникот за формата, содржината и начинот на водењето на регистрите

Правилник за критериумите и начинот на доделување на неповратни средства од Посебниот фонд за подобрување на условите за вработување и работење на инвалидните лица

Правилник за изменување и дополнување на правилникот за критериумите и начинот на доделување на неповратни средства од Посебниот фонд за подобрување на условите за вработување и работење на инвалидните лица

Правилник за работно оспособување на инвалидни лица

Правилник за начинот на спроведување на надзорот над одредбите од Законот за вработување на инвалидни лица

Правилник за поблиските услови и начинот на обезбедување на работниот асистент на инвалидно лице и финансискиот надомест за работниот асистент на инвалидно лице

Правилник за начинот на вршење на увид на наменското користење на доделените средства од Посебниот фонд за подобрување на условите за вработување и работење на инвалидните лица

Правилник за начинот на издавање мислење во постапката за регулирање привремен престој на странец заради работа